κατάλληλη για την ασφάλεια του υπογείου της οικοδομής.